WWW

Fédération Luxembourgeoise de Football

Luxemburgischer Fussball Bund

rue de Limpach L-3932 Monnerich
B.P.: 5 L-3901 Monnerich
Tél.: (00352) 48 86 65-1 FAX: (00352) 48 86 65-82
Telex: 2526 LU Mail: flf@football.lu
Web: https://flf.lu  
Gegründet: 22.11.1908
Saison: August bis Mai
Nationalstadion: Stade de Luxembourg
Fassungsvermögen: 9.471

Anschluss an die FIFA: 13.03.1910
Anschluss an die UEFA: 15.06.1954
Vereine: 99

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK